آغــاز پـروژه شهـــرداری شهــر هـوشـمنــد نـــاشـیــــکبا هــدف تــوسـعــه مـهــارت و اشـتـغــال‌پـذیـــری

توسط aminalinaghian

آغـــاز پـروژه شهـــرداری شهــر هـوشـمنــد نـــاشـیــــک با هــدف تــوسـعــه مـهــارت و اشـتـغــالپـذیـــری  اشیک، یک شهر مقدس باستانی در ماهاراشترا، ایالتی در غرب هند است که با هدف توسعه اقتصادی جامع و ایجاد شهری با قابلیتهای پویایی و تحرک و زیستپذیری، پروژه ای را به کمک شرکت توسعه شهر هوشمند این ایالت و با هدف توسعه…