ظهور رسانه های متفکرانۀ هوشمند در عصر جدید دیجیتالی

توسط aminalinaghian

هفتۀ جهانی سواد رسانه ای و اطلاعاتی سال ۲۰۱۸ از ۲۴ تا ۳۱ اکتبر بر این مساله تاکید داشت که شهرهای هوشمند و ماندگار باید به شهرهای سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی تبدیل شوند. طبق گذارش سازمان‌ «یونسکو»، در این هفتۀ جهانی با همکاری و مشارکت دانشکده علوم انسانی و علوم اجتماعی دانشگاه امارات متحده عربی، دپارتمان ارتباطات جمعی، انجمن های علمی برخی کشورها و نهادهای بین‌المللی، یک کارگاه آموزشی سواد رسانه ای / سواد دیجیتالی در تاریخ ۲۹ اکتبر ۲۰۱۸ در امارات متحده عربی برای انعکاس تلاش‌های خود در حوزه سواد رسانه ای و شهر هوشمند جهت اجرای دستور کار یونسکو برگزار گردید…