متن آزمایشی

توسط aminalinaghian

متن آزمایشی جهت نوشته سایت مرکز رشد تالللللللللللللللللللللللللل

رباتیک

به گفته دکتر مریم حق شناس، رئیس کارگروه مهارت های سواد رسانه ای در شهر هوشمندِ انجمن سواد رسانه ای ایران، در عصر جدید و با ظهور شهرهای هوشمند، هوش مصنوعی و الگوریتم های چابک، مصرف کنندگان متخصصِ رسانه باید به مهارت های رسانه ای/ دیجیتال مجهز شده و توانایی مواجه شدن با تغییرات سریع رسانه ها را داشته باشند. از سوی دیگر مصرف کنندگان رسانه¬ها در جامعه هوشمند باید مهارت تفکر انتقادی نیز داشته باشند تا بتوانند اطلاعاتی را که در عصر دیجیتال تولید می شوند را ارزیابی کنند. بنابراین ثبات شهرهای هوشمند بدون حضور متفکران هوشمند و متخصصان رسانه ای و تولیدکنندگان اطلاعاتی که دارای مهارت های رسانه ای و سواد دیجیتالی هستند امکان پذیر نیست. وی ضمن تاکید بر ارتقای سطح آگاهی و ادراک رسانه ای تولیدکنندگان متخصص و مصرف کنندگان، اظهار کرد که هرساله در این کارگاه های آموزشی، اهمیت رسانه ها و سواد دیجیتالی در کشورهای جهان و همچنین ارائه تحقیقات نوین درباره حسگرهای دیجیتال، شهرهای هوشمند و هوش مصنوعی از جمله موضوعات قابل بحث بوده است.