آغـــاز پـروژه شهـــرداری شهــر هـوشـمنــد نـــاشـیــــک با هــدف تــوسـعــه مـهــارت و اشـتـغــالپـذیـــری

 اشیک، یک شهر مقدس باستانی در ماهاراشترا، ایالتی در غرب هند است که با هدف توسعه اقتصادی جامع و ایجاد شهری با قابلیتهای پویایی و تحرک و زیستپذیری، پروژه ای را به کمک شرکت توسعه شهر هوشمند این ایالت و با هدف توسعه مهارت و اشتغال جوانان در شهر به عنوان قسمتی از مأموریت شهری در زمینه هوشمندسازی آغاز کرد. در راستای اجرای این پروژه، کارگاهی با مشارکت فعال بیش از ۵۰عضو ارشد و فعال شرکت های بزرگ و انجمن های صنعتی مانند ،CREDIA ،TCS ،L&T ،ABB ،Boschموسسه مهندسان، خوشه مهندسی ناشیک، انجمن سازندگان، بنیاد ساندیپ، موسسه ،KK Waghدولت ناشیک، پلی تکنیک و غیره تشکیل شد و دیدگاه خود مبنی بر پایه گذاری اصولی در تبدیل شهر به ” شهر هوشمند” را به اشتراک گذاشتند.
مدیر پروژه اظهار کرد که “تمرکز شهرداری و شرکت ناشیک بر پیشرفت مهارت حدود ۱۰۰۰۰جوان در ناشیک خواهد بود.” وی برای اطمینان از شناسایی کاندیداهای مناسب برای ایجاد این کسب و کار، رویکردی که شرکت ناشیک در پیش گرفته است را تعیین کرد. در انجام بخشی از پروژه، شرکت توسعه شهر هوشمند شهر ناشیک، کارگاه هایی را در سراسر شهر برای درک نیازهای جوانان برگزار کرد و برنامه ریزی جهت انجام برنامه ها و ارزیابی آنها (از طریق آزمون ارزیابی) را هم اجرایی کرد.
روند کاری این پروژه به گونه ای است که بر اساس اصول و الزامات حاکم بر حوزه صنعت، پس از شناسایی نیاز دانشجویان و ارزیابی آنها، برای آنها محیط تجاری برای شروع کسب و کار و مهارتزایی فراهم خواهد شد. در کل خروجی این آموزش با تمرکز بر یادگیری و کارآفرینی انجام گرفته است. به دانش عملی اهمیت لازم داده خواهد شد و گام های ی برداشته شده است تا برنامه های آموزشی دارای جلسات عملی کافی باشند و یکی از ابعاد شهر هوشمند که یادگیری و آموزش هوشمند است را با هدف ایجاد رضایتمندی و رفاه و آسایش شهروندان میباشد را اجرایی کند.
بر اساس ادعای مدیر پروژه، شرکت توسعه شهر هوشمند شهر ناشیک یک مرحله از “شروع هنر، شکوفایی، نوآوری و مرکز تحقیق و توسعه” را با هدف گسترش این ایده در کل کشور طی کرده و امید دارد تا در جهت جهانی شدن آن تلاش نماید. همچنین این شرکت بر لزوم همکاری بین صنعت و ارائه دهندگان خدمات آموزش تأکید داشته و این امر موجب گردیده تا در تربیت جوانان و توسعه مهارت هایشان پیشگام باشد