مرکز رشد واحد الکترونیکی
حمایت از شما افتخار ماست
منتظر ایده های شما هستیم
مرکز رشد واحد الکترونیکی
هدایت، حمایت، درآمد
حمایت از شما افتخار ماست
مرکز رشد واحد الکترونیکی
منتظر شما در مرکز رشد هستیم
مرکز رشد واحد الکترونیکی

مراکز رشد

کتاب

فراخوان

نشریه

شتابدهنده

0
شتاب دهنده
0
تیم ایده فناور
0
صاحبان ایده
0
واحد های فناور
0
مخترعین

انتشارات

ارتباط با صنعت

مالکیت فکری

کسب وکار

مشاوره و آموزش

همکاران

ایده از شما…. حمایت از ما
آدرس مرکز رشد واحد الکترونیکی: تهران، خیابان پاسداران، نیستان نهم، نبش خیابان رام، پلاک ۵

صندوق پستی ١٤٣٣٥٤٩٩
تلفن تماس: ۴۲۸۶۳000-۰۲۱ داخلی 780 و 735