مرکز رشد واحد الکترونیکی

مراکز رشد

کتاب

فراخوان

نشریه

شتابدهنده

0
شتاب دهنده
0
تیم ایده فناور
0
صاحبان ایده
0
واحد های فناور
0
مخترعین

انتشارات

ارتباط با صنعت

مالکیت فکری

کسب وکار

مشاوره و آموزش

همکاران

ایده از شما…. حمایت از ما
آدرس مرکز رشد واحد الکترونیکی: تهران، خیابان پاسداران، نیستان نهم، نبش خیابان رام، پلاک ۵

صندوق پستی ١٤٣٣٥٤٩٩
تلفن تماس: ۴۲۸۶۳000-۰۲۱ داخلی 780 و 735